HİPERTANSİYON İLE MÜCADELE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin Adı

Madde 1- ‘Derneğin adı Hipertansiyon ile mücadele derneği’dir.
Madde 2-Derneğin merkezi İzmir’dir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Derneği Amacı
Madde 3- Derneğin amacı, tüm dünyada gün geçtikçe artan aterosklerotik damar hastalıklarının ve bunlara bağlı kalp hastalıklarının başlıca nedenlerinden biri olan hipertansiyon başta olmak üzere, bu hususta yürütülen bilimsel etkinlikleri ve gelişmeleri desteklemek, teşvik etmek, kardiyoloji uzmanlarının ve uzmanlık eğitimi görmekte olanların mesleki ve bilimsel gelişmelerine yardımcı olmak, meslektaşlar arasındaki dayanışmayı kuvvetlendirmek ve dernek çalışmalarını halk sağlığına katkı yapacak şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. Dernek yalnızca mesleki ve bilimsel faaliyetlerde bulunur.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLEBİLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Madde 4 - Kardiyoloji ve İç hastalıkları konuları çerçevesinde konferans, panel, sempozyum, kongre ve benzer bilimsel içerikli toplantılar düzenler, bilimsel içerikli yayınlar yapar. Dernek üyeleri arasındaki bağları kuvvetlendirmek amacıyla sosyo-kültürel içeriği de olan toplantı ve geziler düzenler. Üyelerin mesleki ihtiyaçlarını belirleyerek bunlara ağırlık veren pediyodik gelişme toplantıları düzenler. Hipertansiyon ile mücadele konularında yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla teşvik ödülleri verir. Özendirici yarışmalar düzenler. Yurt içinde hipertansiyon konularında incelemeler yapar, gerektiğinde bunları medikal ve sosyal yönlerinden hükümeti haberdar eder, halk sağlığını çok yakın ilgilendirmesi nedeniyle halkı aydınlatmaya çalışır. Temel ilkeleri doğrultusunda halk sağlığını ilgilendiren konularda halka açık sohbet, panel, sempozyum biçiminde toplantılar düzenler. Resmi sağlık kuruluşları ile ortaklaşa veya müstakil hipertansiyon kontrol ve tedavi üniteleri kurar. Yabancı bilim dernekleriyle temasta bulunarak bilimsel toplantılara temsilci gönderir, yabancı bilim adamlarını bilimsel toplantılara davet eder. Yabancı bilim dernek ve kuruluşlarla ilişkilerde, bunların temsilcilerinin daveti ve bunların davetine uyarak yurt dışında yurt dışına temsilci gönderilmesi konusunda Dernekler kanunun 43. Maddesine uyulur.
Bilimsel konularda uluslar arası haberleşme ağına katılarak bilimsel iletişim sağlar, bilimsel literatür alışverişine katılır.

DERNEK KURUCULARININ SOYADLARI VE ADLARI, MESLEKLERİ
Madde 5 - Dernek Kurucuları Soyadı, Adı, Mesleği
1-Berki, Akif Güney, Hekim
2-Ekmekçi, Ali, Hekim
3- Güneri, Sema, Hekim
4-Nalbantgil, Aptullah İstemi, Hekim
5-Önder, Mehmet Remzi, Hekim
6-Özdemir, Abdullah İlhan, Hekim
7-Özer, Ahmet Mithat, Hekim
8-Çamsarı, Taner, Hekim

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ
Derneğe Üye Olma
Madde 6 -Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes 2908 numaraları Dernekler Kanununun 4. Ve 16. Maddelerinde belirtilen süreli veya sürekli hak sınırlaması veya hak yoksunluğu kapsamlarına girmemek koşuluyla derneğe üye olabilir.

Derneğin ki çeşit üyesi vardır:
a)Asli üye: Kardiyoloji uzmanları, iç hastalıkları uzmanları ve halen bu dallarda uzmanlık eğitimi görmekte olan hekimler asli üye olabilir.
b)Fahri üye: Yabancı ülkelerdeki kardiyologlar ve bu konularda çalışmaları olan diğer uzmanlık dallarındaki hekimlere, ayrıca yurt içinde kardiyolojiye önemli katkıları olan iç hastalıkları uzmanlarına ve hipertansiyon ile mücadele derneğine maddi ve manevi büyük destek veren gerçek veya tüzel kişilere fahri üyelik verebilir.
*Fahri üyelik ünvanları olarak, onursal üye, korrepondan (harici) üye ve salt fahri üye tabirleri kullanılır. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.
Asli üyeliğe kabul, iki asli üyenin teklifi üzerine yönetim kurulunun adi çoğunluk kararı ile gerçekleşir.
Fahri üyeliğe kabul, iki asli üyenin teklifi üzerinde ve yönetim kurulunun oybirliğiyle aldığı kararla olur.
Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazı ile duyurur.
Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 7 - Derneğe üye olma hakkını kaybedenlere dernek tüzüğüne aykırı hareketlerden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.

Dernek üyelerinin üyelikten çıkarılmaları aşağıdaki hallerde olur:
a)Dernek amaçları dışında faaliyette bulunanlar,
b)Derneğe karşı maddi ve manevi yükümlülüklerini iki yazılı uyarıya rağmen yerine getirmeyenler,
c)Yöneticiler ve üyeler arasında birliği bozucu hareketlerde bulunanlar,
d)Genel kurul ve yönetim kurulu kararına uymayanlar,
e)Yetkili olmadıkları halde derneği sorumluluk altında bırakanlar, zarar verenler,
f)Mesleğin vakar ve haysiyetine uygun davranmadıkları haysiyet divanınca yapılan inceleme sonunda sabit olan üyeler dernek yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.
Dernek tüzüğüne aykırı olan hareket dolayısıyla üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır.

Üyelerin Hakları
Madde 8 - Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, ancak fahri üyelerin oy hakları yoktur.

Derneğin Organları
Madde 9 - Derneğin organları şunlardır:
a)Genel Kurul
b)Yönetim Kurulu
c)Denetleme Kurulu,
d)Haysiyet Divanı,
Dernek başka organlar da kurabilir ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilmez.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI
Kuruluş Şekli
Madde 10 - Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula göre katılma hakkına sahip ve yıllık aidatını ödemiş üyelerden oluşur..

Toplantı Zamanı:
Madde 11 - Olağan genel kurul iki yılda bir Kasım ayı içinde toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Olağanüstü gene kurul toplantısı, yönetim veya denetim kurulunun gerekli görüldüğü hallerde ve dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine, yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerinde mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usülü
Madde 12- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, gün, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırlır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılmazsa ikinci bir toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.
İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallinin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren bir liste de eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bıraktırılırsa bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallinin en büyük mülki amirliğine duyurulur.
Toplantı Yeri
Madde 13 - Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Toplantı Yeter Sayısı
Madde 14 -Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantı Yapılış Usulü
Madde 15 -Genel Kurul toplantısı, ilanda belirtilen ve mahallinin en büyük mülki amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılan üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki asları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelememiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez, ancak bu durum bir tutanağa bağlanır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanaklar ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular
Madde 16 - Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Genel kurulun görev ve yetkileri
Madde 17 - Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
a)Dernek organlarının seçilmesi,
b)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c)Yönetim ve denetleme kurul raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
d)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e)Taşınmaz mal alınması ve satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f)Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek,
g)Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
h)Derneğin feshedilmesi,
i)Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekli 
Madde 18 - Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır. Tüzükte başka bir çoğunluk sistemi gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM VE DENETLEME KURALLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETTE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI
Yönetim Kurulu Teşkili
Madde 19 - Yönetim kurulu, genel kurulca gizli oyla seçilir.
Yönetim kurulu; bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter, bir muhasip ve bir arşiv muhafızı olmak üzere, beş asil ve beş yedek üyeden az olmamak üzere seçilir.
En çok oy alan 5 kişi asil üyeliklere, bunların ardında en fazla oyu alan 5 kişi de yedek üyeliklerle seçilir.
Yönetim kurulu üyelerinin seçimi liste halinde olabileceği gibi tek tek de yapılabilir.
Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.
Yönetim kurulu ikişer yıl için seçilir. Eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 20- Seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak başkan, ikinci başkan, Genel sekreter, muhasip ve arşiv muhafızını seçerler

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
a)Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b)Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,
c)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ait işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
d)Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
e)Hipertansiyonla ilgili bilimsel konularda bir dernek üyesinin başkanlığında olmak üzere, Yönetim kuruluna bağlı ve sorumlu olarak çalışan ve dernek dışı bilim adamlarının da katılabileceği çalışma birimleri kurar ve yönergesini yapar.
f)Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar.
Yönetim kurulu, en az ayda bir kere dernek ikametgâhında, önceden kararlaştırılan belirli gün ve saatte, çağrısız olarak toplanır.
Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır.
Kararlar, tüzükte başka bir çoğunluk gösterilmemişse, adi oy çokluğu ile alınır.
Genel sekreter her toplantının gündemini düzenler, gelen evrakı kurula sunar, kanuni defterleri tutar, tutanakları düzenler, toplantı yerini düzenler ve üyelere bildirir.
Muhasip- Veznedar, derneğin muhasebesine ait bütün hesapları hazırlar, her çeşit gelir ve gideri usulüne uygun olarak deftere kaydeder.
Arşiv muhafızı, oturum tutanaklarını, diğer kitap, alet ve resimleri saklamakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması
Madde 21 - Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, 1 (bir) ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu
Madde 22-Asli üyeler arasından, iki yıl için genel kurul tarafından seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Derneğin iç denetimi, denetleme kuruluna aittir. Bu kurul, altı ayı geçmeyen aralıklarla derneğin tutmakla yükümlü olduğu evrakı, sarf olunan paraya ait belge ve defterleri inceler ve tuttuğu raporları genel kurula sunar.
Haysiyet Divanı
Madde 23-Haysiyet divanı, 50 yaşın üzerinde bulunan ve en az 10 yıldır kardiyoloji uzmanı olan asli üyeler arasından genel kurulca seçilen iki asil, iki yedek üyeden oluşur.

Organlarca Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi
Madde 24-Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin Şubesi
Madde 25- Derneğin şubesi yoktur.

Bildiri Yayınlama
Madde 26- Dernek adına bildiri yayınlamaya yetkili organ yönetim kurulu olup, yönetim kurulu bu yetkisini bir veya iki üyesine verebilir. Bildiri yayınlanması konusunda Dernekler Kanunu’nun 44. Maddesindeki esaslara uyulur.

Defterler ve Kayıtlar
Madde 27- Dernek aşağıdaki defterleri noterden tasdik ettirilmiş olarak tutar:
a) Üye Kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidat taahhütleri bu deftere yazılır.
b) Karar defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı üyelerin imzası ile tasdik olunur.
c) Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sayısıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarında saklanır.
d) Gelir ve gider defteri: Dernek namına gönderilen bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
e) Bütçe, Kesin hesap ve bilanço defteri: Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderler sarf belgeleriyle yapılır.
f) Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere kaydolunur a,b,c fıkralarındaki defterler ile gelen giden evrak dosyaları genel sekreter; d,e,f fıkralarındaki defterler ile dip koçanlı makbuz, muhasip- vezne4dar tarafından tutulur.

Derneğin Gelirleri
Madde 28-Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a)Üye aidatı,
b)Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakası gibi faaliyetlerden sağlanan gelir,
c)Bağışlar ve yardımlar.

Üye Aidatı
Madde 29- Yıllık aidatı, uzmanlar için 12.000 TL’dır. Yıllık üye aidatı, uzmanlık eğitimindeki hekimler için 3.600 TL’dır. Yeni üye olanlardan giriş ücreti olarak, uzman iseler 3.000 TL ve uzmanlık eğitimi görmekte iseler 1.000 TL alınır.
Yıllık üye aidatları her yıl yönetim kurulunca yeniden belirlenir.
Geçmiş yılların ve içinde bulunulan yılın aidatını ödemeyen üyeler dernekçe bastırılan ve temin edilen ücretsiz veya indirimli yayınlardan ve indirimle veya ücretsiz sosyal etkinliklerden yararlanamazlar.

Dernekçe ve Derneğe Yapılacak Yardımların Şartları
Madde 30 - Dernek, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir surette yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.
Derneğe yapılmak istenen bağışları incelemek ve uygun gördüklerini kabul etmek ile dernekçe yapılacak bağışlar hakkında karar vermek yönetim kurulu kararına bağlıdır.

Gelir ve Giderlerde Usul
Madde 31 – Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır.
Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi, Maliye Bakanlığınca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini, mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak, bağış ve aidat kabul eder. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.
Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılamaz.
Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişilerin dernek yönetim kurulunun bir kararıyla belirtilmesi ve bu kararın o yerin en büyük mülki amirliğince tescili gerekir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para ve başkaca yardım toplamak yasaktır.

Taşınmaz Mal Kabul Edinme
Madde 32 – Dernek, ikametgâhı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz. Dernekçe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilmesi zorunludur. Bunlardan birinci fıkra esaslarına göre dernek ihtiyacından fazla olduğu tespit edilenler, İçişleri bakanlığınca belli edilen süre içinde dernek tarafından paraya çevrilir.

Derneğin İç Denetim Şekilleri
Madde 33 – Derneğin içi denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde, “Dernek Tüzüğüne Göre” hükmü getirilerek, belirtilmiş olmakla birlikte, yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak üyelerle dernek organları ve görevlilerine, tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi
Madde 34 – Tüzük değişikliği genel kurulca yapılır. Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşuluyla tüzük değiştirilebilir.
Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 35- Dernek genel kurulu derneğin feshine her zaman karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler, tüzüğün 12.maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığı “İzmir Tabip Odası”na bırakılır.
Derneğin Yayınları
Madde 36 – Dernek kendi çalışanlarını üyelerinin hipertansiyon, kalp ve damar hastalıklarını kapsayan konularla ilgili çeşitli yayınlarını yayınlamak üzere kitap, dergi ve teksir çıkarır. Üyesi olmayan bilim adamlarının yazılarını da bu yayınlarda kullanabilir. Yayın kurulu yönetim kurulunca seçilen üç üyeden oluşturulur.
Madde 37-Bilimsel Dernek toplantıları, Haziran-Eylül ayları haricinde en az iki ayda bir olmak üzere düzenlenir. Toplantıların yer, tarih ve saati ve uyulacak prensipler yönetim kurulunca belirlenir.
Toplantıların gündemi, genel sekreterce hazırlanarak üyelere duyurulur.
Türk Medeni Kanununun Uygulanması
Madde 38 – Dernek tüzüğünde ilgili hüküm bulunmayan durumlarda Dernek Kanunu, bu konuda ilgili hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.