Bazı hastalarda muayenehanede ölçülen kan basıncı sürekli olarak yüksek çıkarken, gündüz veya 24 saatlik kan basıncı veya evde ölçülen kan basıncı normal sınırlardadır. Bu durum, yaygın olarak, “beyaz önlük etkisi” veya “izole muayenehane hipertansiyonu’’ olarak adlandırılır. İzole muayenehane hipertansiyonunun toplum genelinin yaklaşık %15’inde bulunabileceğine ve hipertansiyon tanısı konulan bireylerin önemli bir bölümünde (üçte bir veya daha fazlası) rastlanabileceğine ilişkin kanıtlar mevcuttur. Bazı çalışmalarda bu durumun normal tansiyonlu bireylerle karşılaştırıldığında daha yüksek hedef organ hasarıyla ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle klinik olarak masum bir durum olmayabileceği düşünülmektedir.

Muayenehanede hipertansif olduğu saptanan hastaların hangisinde izole muayenehane hipertansiyonu olduğunu tahmin etmek zordur; ancak bu durum, kadınlarda hafif hipertansiyon durumunda, ileri yaşlarda, sigara içmeyenlerde, yeni ortaya çıkan hipertansiyonda ve muayenehane kan basıncı ölçümleri sınırlı sayıda yapıldığında daha sık görülür. Yirmi dört saatlik ortalama ve gündüz kan basıncı değerleri normal aralıktayken, muayenehanede ölçülen kan basıncı en az üçölçümde140/90 mmHg ve daha fazla olduğunda, izole muayenehane hipertansiyonu tanısı konulmalıdır. Bu tanı, evde ölçülen kan basıncı değerleri esas alınarak da konulabilir (birkaç ev ölçümünün ortalaması 135/85 mmHg’ den az ve muayenehane değerleri 140/90 mmHg ve üzeri olduğunda); ancak tansiyon holter kadar güvenilir olmayabilir. İzole muayenehane hipertansiyonu belirlendikten sonra, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi metabolik risk faktörleri ve hedef organ hasarları araştırılmalıdır. Organ hasarı veya yüksek kalp-damar hastalık riski belirlenirse ilaç tedavisine başlanmalıdır. İlaç tedavisi olsun veya olmasın, bütün hastalara yaşam tarzı değişiklikleri ve yakından izlem önerilir.

Maskeli hipertansiyon: Beyaz önlük etkisinin tersi bir durum olan maskeli hipertansiyon, muayenehanedeki kan basıncı normal olan (140/90mmHg’dan az) bireylerde 24 saatlik veya evdeki kan basıncı takiplerinde yüksek değerlerin saptanmasıdır. Toplumda görülme oranı yaklaşık olarak izole muayenehane hipertansiyonununki kadardır ve muayenehane kan basıncı değerleri normal olan her 7-8 bireyden yaklaşık birinin bu kategoriye girebileceği hesaplanmıştır. Tanı, tansiyon holter ve evde yapılan takiplerle konulabileceği için, klinik kan basıncında görünür yükselme olmayan ancak özellikle birden çok risk faktörü ve hedef organ hasarı bulunan bireylerde bu tetkikler tanı için düşünülmelidir.